FILOMATA - Liceum

 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - zapewniamy start w dorosłość
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • -->
FilomataLiceum

27 Czerwca 2019, 10:54

Początek wakacji to dla nas także czas podsumowań, wyciągania wniosków i wspominania tego, co warte zachowania w pamięci.
O Piotrze Lazarku i jego działaniach, które doprowadziły do ogromnych sukcesów w perspektywie krajowej i światowej, pisaliśmy już kilka razy. Dzisiaj zapraszamy do posłuchania Piotra – jak On sam widzi drogę, którą przebył.


PERSPEKTYWY 2019 - MAMY TYTUŁ „ZŁOTEJ SZKOŁY”

11 Stycznia 2019, 1:04

W ogłoszonym 11 stycznia 2019 rankingu PERSPEKTYW nasze liceum znalazło się w gronie złotych szkół. Tytuł przysługuje 200 najlepszym szkołom w Polsce. Brane pod uwagę są wyniki egzaminów maturalnych uczniów na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz udział w olimpiadach przedmiotowych. I chociaż nie dla rankingów staramy się pracować na rzecz nowoczesnej i efektywnej edukacji – ten wynik bardzo nas cieszy.
Liceum Ogólnokształcące FILOMATA w 2019 roku zostało sklasyfikowane na:
                  1 miejscu w Gliwicach
                  7 miejscu w województwie śląskim
                  103 miejscu w Polsce

Gratulujemy całej społeczności filomackiej: uczniom, nauczycielom i rodzicom.


ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIE eduScrum

6 Sierpnia 2019, 1:22

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI

            Gliwice, 6.08.2019r.

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY:
FILOMATA Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 20a, 44-100 Gliwice
NIP: 631 25 95 408, REGON: 241335219, KRS: 0000334557

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dwóch szkoleń warsztatowych dla nauczycieli z wykorzystaniem nowej metodyki – koncepcji eduScrum, w ramach projektu Moc Możliwości, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Warsztaty mają być oparte na autorskim programie opracowanym został przez Willego Wijnandsa. W czasie szkolenia nauczyciele poznają i doświadczą narzędzia eduScrum służącego do wspierania zespołów uczniów w osiąganiu wspólnego celu edukacyjnego lub innego, poprzez wspieranie skutecznej komunikacji oraz współpracy w zespole. Dowiedzą się, jak w szkolnej przestrzeni budować warunki do kreatywnego i krytycznego myślenia, odpowiedzialności, samoorganizacji oraz poczucia własnej wartości i pewności siebie

Szczegółowy program powinien zawierać następujące punkty:

 • Wyjaśnienie koncepcji eduScrum – pokazanie genezy powstania metodyki oraz zapoznanie się z jej elementami.
 • Budowanie mentalności Agile oraz osadzenie jej w środowisku szkolnym.
 • Doświadczenie eduScrum w praktyce, poprzez wykonanie konkretnych zadań przez uczestników warsztatów.
 • Zapoznanie uczestników warsztatów w szczególności z filozofią ustaleń grupowych, budowania świadomości zasobów zespołu, oporu oraz metod pracy z nim, monitoringu pracy nad projektem, facylitowania trudności powstających w zespole, budowania kultury opartej na zasadzie wygrany-wygrany.
 1. Osoba szkoląca musi posiadać uprawnienia do wykorzystania autorskiego programu Willego Wijnandsa - certyfikat Trenera eduScrum.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 3. Wykonawca zostanie pisemnie bądź mailowo poinformowany o wyborze jego oferty.
 4. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 29-30 sierpnia 2019r., oraz 23-24 listopada 2019r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Wykonawca składa swoją ofertę na dowolnym formularzu.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania, pod rygorem odrzucenia oferty.
 4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz musi zawierać:
 1. Datę sporządzenia
 2. Adres siedziby oferenta, numer NIP, dane kontaktowe (telefon, adres email)
 3. Szczegółowy opis oferty
 4. Cenę brutto w PLN
 5. Potwierdzenie kwalifikacji do przeprowadzenia szkolenia
 6. Podpis osoby składającej ofertę

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
 • posiada wiedzę i doświadczenie,
 • dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu  co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Załączniku Nr 1 - oświadczenie o braku powiązań.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERT

 1. - Cena za 1 szkolenie - 50%
 2. - Zawartość merytoryczna szkolenia- 40%
 3. - Termin wykonania zamówienia – 10%

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta może być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: e.wieclaw@filomata.pl lub dostarczona na adres: 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 20a do dnia 13.08.2019r. do godz. 10.00

2.    Ocena ofert zostanie  dokonana w dniu 13.08.2019r. o godz. 10.30, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 na stronie www.filomata.com.pl.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Więcław, nr tel. 32 2707665, adres e-mail: e.wieclaw@filomata.pl

załącznik do zapytania ofertowego szkolenia eduScrum

wersja pdf
 

 


31 Lipca 2019, 9:52

Od 1 sierpnie 2019 roku Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcąe FILOMATA  przystępują do realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

zapraszamy do śledzenia informacji związanych z realizacją naszego projektu


FIS-SST partnerem Poklikanych

25 Lipca 2019, 5:00

Firma FIS-SST z Gliwic wsparła w ostatnich dniach naszych licealistów, którzy realizują projekt Poklikani, przekazując im laptopy oraz projektor, aby mogli oni jeszcze efektywniej trafiać do dzieci i młodzieży z domów dziecka, świetlic oraz klas integracyjnych. 

Poklikani w nowym, powiększonym składzie zaczną prowadzić warsztaty z programowania już we wrześniu. 

Serdecznie dziękujemy firmie FIS-SST za okazane wsparcie.


WYNIKI MATURY 2019

10 Lipca 2019, 7:40

 

 

Z radością informujemy, iż wszyscy Absolwenci FILOMATY zdali egzamin maturalny  w sesji wiosennej 2019 roku.
Wynik jest efektem wytężonej pracy uczniów i nauczycieli.
Gratulujemy!
Kochani jesteśmy z Was dumni!

zobacz wyniki


ŚLĄSKIE. INWESTUJEMY W TALENTY - IV EDYCJA

19 Czerwca 2019, 1:54

W związku z realizacją w roku szkolnym 2018/2019 projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty - IV edycja” uczennica klasy pierwszej liceum Aleksandra Maksimowska przygotowała publikację „How to improve your language skills”. Zamieszczamy ją na naszej stronie internetowej, ponieważ jej treść może być przydatna dla każdego, kto uczy się języka obcego.

Zobacz publikację


AKADEMIA FILOMATY – JUŻ CZAS !!!

15 Maja 2019, 1:19

Zgodnie z tradycją, już po raz 20 Akademia FILOMATY  w ostatni dniu roku szkolnego przyzna nagrody:

PRIMUS INTER PARES - nagroda dla najlepszego ucznia,
SOCIETATI CONSULENS - nagroda dla najaktywniejszego społecznika,
CORPORE FIRMISSIMUS - nagroda dla najlepszego sportowca,
ARTIFEX OPTIMUS
- nagroda na najlepszego artysty.

Już czas, aby klasy nominowały swoich kandydatów do poszczególnych nagród. Wnioski, w zaklejonych kopertach, należy złożyć do 5 czerwca w sekretariacie szkoły.

Regulamin Akademii FILOMATY

WNIOSKI:

PRIMUS INTER PARES
SOCIETATI CONSULENS
CORPORE FIRMISSIMUS
ARTIFEX OPTIMUS


ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

28 Kwietnia 2019, 12:43

26 kwietnia uczniowie klas siódmych zaprosili filomacką społeczność do wspólnego świętowania kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mieliśmy okazję wysłuchać piosenki „Witaj, majowa jutrzenko" oraz solowej gry na flecie w wykonaniu Asi Sztandar. Najważniejszym elementem obchodów była projekcja filmu nakręconego przez naszą młodzież, którego bohaterowie – współcześni uczniowie – przenoszą się w czasie i mają okazję współuczestniczyć w wydarzeniach historycznych, m.in. obradach Sejmu Wielkiego, a także poznać wybitne postaci polskiego oświecenia: Hugona Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego, Ignacego Krasickiego, a nawet samego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Uczniowie mają możliwość poznać założenia rewolucyjnej uchwały majowej. Przypominają również o narodowym Święcie Flagi, obchodzonym 2 maja. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego.


POŻEGNANIE KLASY III ROCZNIK 2019

27 Kwietnia 2019, 4:57

Za nami uroczystość ukończenia szkoły przez kolejny rocznik Abiturientów naszego LO.
Kochani – dziękujemy Wam za wspólne lata, za energię, emocje, pracę, uśmiech – za wszystko to, co było piękne i za wszystko to, co było trudne. Życzymy Wam pełni życia, spełnionych marzeń, osiągniętych celów, ludzkiej życzliwości i dobra.
Zamykacie pewien etap – to nie wróci więcej, jednak pozostawiamy Was w swoich sercach, z nadzieją, że będziecie do nas zaglądać. Zawsze będziecie oczekiwanymi Gośćmi.
Prezydentem Rzeczpospolitej Absolwenckiej na rok 2019/2020 została Klaudia Szczepanik.
Jeszcze tylko egzaminy, a potem … szczęśliwej drogi, już czas!
Zdjęcia wykonał Pan Rafał Sułek - serdecznie dziękujemy!

galeria zdjęć na FB