FILOMATA - Szkoła Podstawowa VII-VIII

 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - rozwijamy zainteresowania
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • slidebg1
 • -->
FilomataGimnazjum

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIE eduScrum

6 Sierpnia 2019, 1:22

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI

            Gliwice, 6.08.2019r.

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY:
FILOMATA Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 20a, 44-100 Gliwice
NIP: 631 25 95 408, REGON: 241335219, KRS: 0000334557

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dwóch szkoleń warsztatowych dla nauczycieli z wykorzystaniem nowej metodyki – koncepcji eduScrum, w ramach projektu Moc Możliwości, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Warsztaty mają być oparte na autorskim programie opracowanym został przez Willego Wijnandsa. W czasie szkolenia nauczyciele poznają i doświadczą narzędzia eduScrum służącego do wspierania zespołów uczniów w osiąganiu wspólnego celu edukacyjnego lub innego, poprzez wspieranie skutecznej komunikacji oraz współpracy w zespole. Dowiedzą się, jak w szkolnej przestrzeni budować warunki do kreatywnego i krytycznego myślenia, odpowiedzialności, samoorganizacji oraz poczucia własnej wartości i pewności siebie

Szczegółowy program powinien zawierać następujące punkty:

 • Wyjaśnienie koncepcji eduScrum – pokazanie genezy powstania metodyki oraz zapoznanie się z jej elementami.
 • Budowanie mentalności Agile oraz osadzenie jej w środowisku szkolnym.
 • Doświadczenie eduScrum w praktyce, poprzez wykonanie konkretnych zadań przez uczestników warsztatów.
 • Zapoznanie uczestników warsztatów w szczególności z filozofią ustaleń grupowych, budowania świadomości zasobów zespołu, oporu oraz metod pracy z nim, monitoringu pracy nad projektem, facylitowania trudności powstających w zespole, budowania kultury opartej na zasadzie wygrany-wygrany.
 1. Osoba szkoląca musi posiadać uprawnienia do wykorzystania autorskiego programu Willego Wijnandsa - certyfikat Trenera eduScrum.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 3. Wykonawca zostanie pisemnie bądź mailowo poinformowany o wyborze jego oferty.
 4. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 29-30 sierpnia 2019r., oraz 23-24 listopada 2019r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Wykonawca składa swoją ofertę na dowolnym formularzu.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania, pod rygorem odrzucenia oferty.
 4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz musi zawierać:
 1. Datę sporządzenia
 2. Adres siedziby oferenta, numer NIP, dane kontaktowe (telefon, adres email)
 3. Szczegółowy opis oferty
 4. Cenę brutto w PLN
 5. Potwierdzenie kwalifikacji do przeprowadzenia szkolenia
 6. Podpis osoby składającej ofertę

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
 • posiada wiedzę i doświadczenie,
 • dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu  co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Załączniku Nr 1 - oświadczenie o braku powiązań.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERT

 1. - Cena za 1 szkolenie - 50%
 2. - Zawartość merytoryczna szkolenia- 40%
 3. - Termin wykonania zamówienia – 10%

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta może być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: e.wieclaw@filomata.pl lub dostarczona na adres: 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 20a do dnia 13.08.2019r. do godz. 10.00

2.    Ocena ofert zostanie  dokonana w dniu 13.08.2019r. o godz. 10.30, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 na stronie www.filomata.com.pl.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Więcław, nr tel. 32 2707665, adres e-mail: e.wieclaw@filomata.pl

załącznik do zapytania ofertowego szkolenia eduScrum

wersja pdf
 

 


31 Lipca 2019, 9:52

Od 1 sierpnie 2019 roku Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcąe FILOMATA  przystępują do realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

zapraszamy do śledzenia informacji związanych z realizacją naszego projektu


ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

28 Kwietnia 2019, 12:43

26 kwietnia uczniowie klas siódmych zaprosili filomacką społeczność do wspólnego świętowania kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mieliśmy okazję wysłuchać piosenki „Witaj, majowa jutrzenko" oraz solowej gry na flecie w wykonaniu Asi Sztandar. Najważniejszym elementem obchodów była projekcja filmu nakręconego przez naszą młodzież, którego bohaterowie – współcześni uczniowie – przenoszą się w czasie i mają okazję współuczestniczyć w wydarzeniach historycznych, m.in. obradach Sejmu Wielkiego, a także poznać wybitne postaci polskiego oświecenia: Hugona Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego, Ignacego Krasickiego, a nawet samego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Uczniowie mają możliwość poznać założenia rewolucyjnej uchwały majowej. Przypominają również o narodowym Święcie Flagi, obchodzonym 2 maja. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego.


KONKURS WIEDZY O CHORWACJI

28 Kwietnia 2019, 12:41

W ogłoszonym przez Konsulat Chorwacji oraz Kuratoria Oświaty w Krakowie i Katowicach konkursie Wiedzy o Chorwacji, naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Magdalena Duliban, Dominik Baldysz, Konrad Świder, Łukasz Mikuła i Jan Sałamacha. Konkurs składał się z dwóch etapów.
W pierwszym należało wykonać prezentację multimedialną na dowolny temat – oczywiście o Chorwacji. W tym etapie FILOMACI zajęli 3. miejsce w regionie.
W drugim etapie – polegającym na rozwiązaniu testu wiedzy, składającym się z 90 pytań, drużyna zajęła ostatecznie 7. miejsce. Warto wspomnieć, że w konkursie wzięło udział aż 97 zespołów!
Gratulujemy całej drużynie i jej opiekunowi – Panu Dariuszowi Karolczykowi.


EGZAMIN PO ÓSMEJ KLASIE 2019

15 Kwietnia 2019, 12:09

Zaczynamy tworzenie nowej historii, czyli uczniowie klas VIII po raz pierwszy piszą egzamin ósmoklasisty – dzisiaj język polski. Mamy nadzieję, że długie i systematyczne przygotowania pozwolą na spokojne podejście do tego nowego wyzwania. Trzymamy mocno kciuki! Powodzenia!


GRAŻYNA BIZNESU

11 Kwietnia 2019, 11:59

Czy to tylko kolejny, prześmiewczy pomysł na zdobycie poklasku i sławy w Internecie przez grupę, najwyraźniej narzekających na nadmiar czasu, nastolatków? Czy chwytliwa nazwa i ciesząca zachłanne oko grafika to wszystko, czym można się zachwycić?

Niekoniecznie. Pozwól, że Cię przekonamy.


POKLIKANI ZAPRASZAJĄ DO WSPÓŁPRACY

10 Kwietnia 2019, 11:58

Chcesz zmieniać świat i otaczające Cię społeczeństwo?
Chcesz przysłużyć się innym ludziom?
Masz chęci do pomocy, jesteś kreatywny, i gotowy do działania?
Mamy coś w sam raz dla Ciebie!
W następnych miesiącach planujemy DRUGĄ EDYCJĘ POKLIKANYCH!!!!!
Jeśli chcesz dołączyć do naszej grupy i wraz z nami tworzyć drugą edycję tego cudownego projektu społecznego wejdź na:Rekrutacja.poklikani.pl


EGZAMIN GIMNAZJALNY AD 2019

10 Kwietnia 2019, 11:51

Nasi gimnazjaliści w pierwszym dniu egzaminu gimnazjalnego – ostatniego w historii gimnazjów. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia, a słodkie, imienne babeczki od rodzica niech dostarczą mnóstwa energii.


PASJONACI SĄ WŚRÓD NAS

4 Kwietnia 2019, 11:48

Na godzinie wychowawczej w klasie 8c gościem była Nicole Kruk – uczennica klasy I Liceum FILOMATA. Nicole opowiadała o swojej pasji, jaką jest golf. Mówiła o zasadach gry, rodzajach kijów, pokazywała jak wykonać doskonałe uderzenie.
To jest niezwykle cenne, kiedy uczymy się od siebie i o sobie nawzajem, i możemy dzielić swoją pozaszkolną pasją – być może to spotkanie będzie zachętą dla innych uczniów do opowiedzenia o swoich zainteresowaniach.