FILOMATA - Szkoła możliwości

 • slidebg1
 • -->
 • slidebg1
 • -->
Filomataregulamin

REGULAMIN

10 Kwietnia 2008, 10:26

Regulamin  ubiegania się o możliwość bezpłatnej nauki

w GIMNAZJUM  FILOMATA W GLIWICACH

 

I

Organizatorzy kwalifikacji

 1. Organizatorem programu ubiegania się o możliwość bezpłatnej nauki jest Gimnazjum FILOMATA w Gliwicach, wspierane przez Towarzystwo Oświatowe FILOMATA.
 2. W celu przeprowadzenia kwalifikacji stypendystów w każdym roku szkolnym powołuje się komisję stypendialną, której skład ustalany jest przez Dyrektora Szkoły oraz Prezesa Towarzystwa Oświatowego FILOMATA.
 3. Ilość przyznanych w danym roku szkolnym całościowych lub częściowych zwolnień z czesnego zależy od wysokości zgromadzonych przez Towarzystwo Oświatowe FILOMATA środków na fundusz stypendialny.

 

II

Uczestnicy kwalifikacji

 1. Program ubiegania się o możliwość bezpłatnej nauki w Gimnazjum FILOMATA adresowany jest do młodzieży, która pragnie uczyć się w Gimnazjum FILOMATA, jednak z powodów finansowych (konieczność płacenia czesnego) nie bierze takiej możliwości pod uwagę przy wyborze szkoły.
 2. Uczestnikiem kwalifikacji  może być każdy uczeń klasy szóstej szkoły podstawowej, który w wyznaczonym terminie złoży w sekretariacie Gimnazjum FILOMATA Zgłoszenie Stypendialne, wraz z wymaganymi załącznikami.
 3. W kwalifikacji  mogą brać udział na równych prawach uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej FILOMATA.
 4. Organizatorzy kwalifikacji zastrzegają sobie prawo do poproszenia o zaświadczenie, dotyczące dochodów uzyskiwanych przez rodziców (prawnych opiekunów) uczestników kwalifikacji.

III

Zgłoszenie Stypendialne

1. Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest złożenie w sekretariacie Gimnazjum FILOMATA Zgłoszenia Stypendialnego.

2. Termin złożenia Zgłoszenia Stypendialnego w każdym roku szkolnym ustala Organ Prowadzący Szkołę i z minimum dwumiesięcznym wyprzedzeniem podaje tę informację do publicznej wiadomości (na stronie internetowej szkoły http://www.filomata.com.pl/).

3. Zgłoszenie Stypendialne musi zawierać:
a)     wypełnioną kartę Jaki(a) jestem?, którą można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej (jeśli uczestnik uzna, że chce napisać więcej, powinien potraktować kartę jako punkt wyjścia).
b)    kopię świadectwa ukończenia klasy V szkoły podstawowej,
c)     wykaz ocen z półrocza klasy VI szkoły podstawowej, potwierdzony przez macierzystą szkołę,
d)    formularz danych, wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych, podpisany przez rodziców (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

4. Zgłoszenie Stypendialne może dodatkowo zawierać:
a)     zaświadczenia, dyplomy, dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach,
b)     informacje o działalności społecznej,
c)     opinie bądź rekomendacje osób, które nie są  spokrewnione z uczestnikiem konkursu (np. wychowawca klasy, dyrektor szkoły, trener, itp.).

 

IV

Przebieg Kwalifikacji Stypendialnej

 1. Kwalifikacja uczestników programu ubiegania się o możliwość bezpłatnej nauki w Gimnazjum FILOMATA może składać  się z dwóch etapów.
 2. W ETAPIE I, na podstawie złożonych  Zgłoszeń Stypendialnych, Komisja Kwalifikacyjna wyłania grupę  kandydatów na stypendystów.
 3. Organizatorzy informują uczestników o wynikach kwalifikacji, w razie potrzeby ogłaszają termin  ETAPU II.
 4. ETAP II ma formę rozmowy uczestnika i jego rodziców (prawnych opiekunów) z Komisją Kwalifikacyjną .
 5. Komisja Kwalifikacyjna podaje do wiadomości wyniki kwalifikacji w wyznaczonym terminie, ogłoszonym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

V

Prawa i obowiązki osób zwolnionych z opłat za szkołę

 1. Uczeń zwolniony całościowo lub częściowo z opłat za szkołę ma prawo do:

a)     udziału we wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę,

b)    wszechstronnego rozwoju własnej osobowości,

c)     inicjatywy w dziedzinach edukacyjnych i społecznych.

2. Uczeń zwolniony całościowo lub częściowo z opłat za szkołę ma obowiązek:

a)     osiągać bardzo dobre wyniki w nauce oraz bardzo dobre zachowanie,

b)    reprezentować szkołę w konkursach i turniejach,

c)     aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły,

d)    na koniec każdego semestru składać sprawozdanie ze swojej pracy.

3. Zwolnienie z opłat za szkołę może zostać cofnięte, jeżeli:

a)     uczeń  nie wywiązuje się obowiązków zawartych w punkcie V, ust.2 niniejszego regulaminu,

b)    narazi na szwank dobre imię szkoły,

c)     przestanie wzorowo wypełniać swoje obowiązki szkolne,

d)    nie przestrzega statutu i regulaminu szkoły,

e)     wykazuje postawę aspołeczną.

 1. Kontrolę nad realizacją nagrody programu ubiegania się o możliwość bezpłatnej nauki sprawuje Dyrektor Gimnazjum FILOMATA. Weryfikacja nagrody następuje po każdym semestrze nauki w porozumieniu z Zarządem TO FILOMATA.
 2. Dyrektor Gimnazjum FILOMATA podpisuje umowę na kształcenie dziecka z rodzicami (prawnymi opiekunami) stypendysty.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) stypendysty mają te same prawa i te same obowiązki (z wyjątkiem wnoszenia opłat czesnego), co pozostali rodzice uczniów LO FILOMATA.
 4. Szkoła oczekuje ścisłej współpracy od rodziców (prawnych opiekunów) stypendysty.