Login:
Hasło:
Bądź na bieżąco
Sybskrybuj newsletter
Wakacje już za 298 dni

FilomataGimnazjummożliwość bezpłatnej naukiregulamin


 

2008-03-20 22:43:46

REGULAMIN

Regulamin  ubiegania się o możliwość bezpłatnej nauki

w GIMNAZJUM  FILOMATA W GLIWICACH

 

I

Organizatorzy kwalifikacji

 1. Organizatorem programu ubiegania się o możliwość bezpłatnej nauki jest Gimnazjum FILOMATA w Gliwicach, wspierane przez Towarzystwo Oświatowe FILOMATA.
 2. W celu przeprowadzenia kwalifikacji stypendystów w każdym roku szkolnym powołuje się komisję stypendialną, której skład ustalany jest przez Dyrektora Szkoły oraz Prezesa Towarzystwa Oświatowego FILOMATA.
 3. Ilość przyznanych w danym roku szkolnym całościowych lub częściowych zwolnień z czesnego zależy od wysokości zgromadzonych przez Towarzystwo Oświatowe FILOMATA środków na fundusz stypendialny.

 

II

Uczestnicy kwalifikacji

 1. Program ubiegania się o możliwość bezpłatnej nauki w Gimnazjum FILOMATA adresowany jest do młodzieży, która pragnie uczyć się w Gimnazjum FILOMATA, jednak z powodów finansowych (konieczność płacenia czesnego) nie bierze takiej możliwości pod uwagę przy wyborze szkoły.
 2. Uczestnikiem kwalifikacji  może być każdy uczeń klasy szóstej szkoły podstawowej, który w wyznaczonym terminie złoży w sekretariacie Gimnazjum FILOMATA Zgłoszenie Stypendialne, wraz z wymaganymi załącznikami.
 3. W kwalifikacji  mogą brać udział na równych prawach uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej FILOMATA.
 4. Organizatorzy kwalifikacji zastrzegają sobie prawo do poproszenia o zaświadczenie, dotyczące dochodów uzyskiwanych przez rodziców (prawnych opiekunów) uczestników kwalifikacji.

III

Zgłoszenie Stypendialne

1. Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest złożenie w sekretariacie Gimnazjum FILOMATA Zgłoszenia Stypendialnego.

2. Termin złożenia Zgłoszenia Stypendialnego w każdym roku szkolnym ustala Organ Prowadzący Szkołę i z minimum dwumiesięcznym wyprzedzeniem podaje tę informację do publicznej wiadomości (na stronie internetowej szkoły http://www.filomata.com.pl/).

3. Zgłoszenie Stypendialne musi zawierać:
a)     wypełnioną kartę Jaki(a) jestem?, którą można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej (jeśli uczestnik uzna, że chce napisać więcej, powinien potraktować kartę jako punkt wyjścia).
b)    kopię świadectwa ukończenia klasy V szkoły podstawowej,
c)     wykaz ocen z półrocza klasy VI szkoły podstawowej, potwierdzony przez macierzystą szkołę,
d)    formularz danych, wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych, podpisany przez rodziców (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

4. Zgłoszenie Stypendialne może dodatkowo zawierać:
a)     zaświadczenia, dyplomy, dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach,
b)     informacje o działalności społecznej,
c)     opinie bądź rekomendacje osób, które nie są  spokrewnione z uczestnikiem konkursu (np. wychowawca klasy, dyrektor szkoły, trener, itp.).

 

IV

Przebieg Kwalifikacji Stypendialnej

 1. Kwalifikacja uczestników programu ubiegania się o możliwość bezpłatnej nauki w Gimnazjum FILOMATA może składać  się z dwóch etapów.
 2. W ETAPIE I, na podstawie złożonych  Zgłoszeń Stypendialnych, Komisja Kwalifikacyjna wyłania grupę  kandydatów na stypendystów.
 3. Organizatorzy informują uczestników o wynikach kwalifikacji, w razie potrzeby ogłaszają termin  ETAPU II.
 4. ETAP II ma formę rozmowy uczestnika i jego rodziców (prawnych opiekunów) z Komisją Kwalifikacyjną .
 5. Komisja Kwalifikacyjna podaje do wiadomości wyniki kwalifikacji w wyznaczonym terminie, ogłoszonym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

V

Prawa i obowiązki osób zwolnionych z opłat za szkołę

 1. Uczeń zwolniony całościowo lub częściowo z opłat za szkołę ma prawo do:

a)     udziału we wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę,

b)    wszechstronnego rozwoju własnej osobowości,

c)     inicjatywy w dziedzinach edukacyjnych i społecznych.

2. Uczeń zwolniony całościowo lub częściowo z opłat za szkołę ma obowiązek:

a)     osiągać bardzo dobre wyniki w nauce oraz bardzo dobre zachowanie,

b)    reprezentować szkołę w konkursach i turniejach,

c)     aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły,

d)    na koniec każdego semestru składać sprawozdanie ze swojej pracy.

3. Zwolnienie z opłat za szkołę może zostać cofnięte, jeżeli:

a)     uczeń  nie wywiązuje się obowiązków zawartych w punkcie V, ust.2 niniejszego regulaminu,

b)    narazi na szwank dobre imię szkoły,

c)     przestanie wzorowo wypełniać swoje obowiązki szkolne,

d)    nie przestrzega statutu i regulaminu szkoły,

e)     wykazuje postawę aspołeczną.

 1. Kontrolę nad realizacją nagrody programu ubiegania się o możliwość bezpłatnej nauki sprawuje Dyrektor Gimnazjum FILOMATA. Weryfikacja nagrody następuje po każdym semestrze nauki w porozumieniu z Zarządem TO FILOMATA.
 2. Dyrektor Gimnazjum FILOMATA podpisuje umowę na kształcenie dziecka z rodzicami (prawnymi opiekunami) stypendysty.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) stypendysty mają te same prawa i te same obowiązki (z wyjątkiem wnoszenia opłat czesnego), co pozostali rodzice uczniów LO FILOMATA.
 4. Szkoła oczekuje ścisłej współpracy od rodziców (prawnych opiekunów) stypendysty.SZKOŁY FILOMATY WSPIERA

 

organizator programu edukacyjnego

 


szkoła posiada pracownię komputerową wspólfinansowaną
ze środków EFS